<p style=”text-align: justify;”><strong>شناخت جریان های فعال اقتصادی در ایران / مؤلفین علی اصغر قائمی نیا، سعید موسوی ثمرین، با همکاری مرکز آموزشی پژوهشی کوثر/ناشر مرکز مطالعات و پژوهش های سازمان بسیج دانشجویی؛ آبان ۱۳۹۰/ ۸۹ صفحه </strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>شناخت علم اقتصاد و عوامل موثر د ر روابط اقت صادی به جهت نقش تعیین کننده اقتصاد در دنیای امروز ضروری است .اقتصاد به عنوان ی کی از اصلی ترین حوزه های تأمین کننده منابع و مصالح کشور نیازمند توجهی ویژه و در خور است و میزان اثر گذاری آن بر سایر حوزه های کلان کشور این نیاز را دوچندان کرده است
نامگذاری سال ۱۳۹۰ به عنوان “جهاد اقتصادی ” از سوی رهبر حکیم و فرزانه انقلاب و توصیه های مکرر ایشان در خصوصلزوم انجام فعالیت جهادگونه در این حوزه با عنایت به وضعیت ویژه نظام نوپای جمهوری اسلامی و تهدیدات مترتب به آن،لزوم آشنایی دانشجویان بسیجی را با مفاهیم اول یه و نیز شناخت آنها از قواعد جاری بر حوزه را آشکار می سازد . کما اینکهایفای نقش دانشجویان در حوزه های گوناگون فعالیت آنها نیازمند شناختی اصولی و منطقی می باشد.
<strong></strong></p>

<blockquote>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”color: #0000ff;”><strong>کتاب “شناخت جریان های فعال اقتصادی در ایران ” تلاشی با هدف شناخت کلیاتی از جریان های اقتصادی وروابط جاری اقتصادی در ایران است.</strong></span></p>
</blockquote>
<p style=”text-align: justify;”>این کتاب در ۴ سطح به  شناسایی جریان های اقتصادی در ایران می پردازد:۱٫ مقدمه ۲٫ تشریح مدل  ۳٫ جریان شناسی جریان های فعال اقتصادی در ایران ۴٫ جمع بندی و نتیجه گیری</p>
<p style=”text-align: justify;”>بخش هایی از مقدمه این کتاب به شرح زیر است:</p>
<p style=”text-align: justify;”>علوم انسانی و به خصوص علوم اجتماعی ساخته ذهن بشر، همواره منسوب به فرد یا مکتب خاص و محصور در زمان و مکان هستند و ادعای جامعیت آنها گزاف است . این موضوع ریشه در معرفت شناسی خاص علوم انسانی دارد که در آنها فاعل شناسا، خود مورد شناسایی قرار می گیرد و در نتیجه نظریات فاعل شناسا تحت تأثیر افکار، شرایط زمانی و شرایط مکانی خود است. <span style=”color: #0000ff;”>از این رو نباید این تصور غلط پدید آید که صرف اینکه کتابی مربوط به جامعه شناسی یا اقتصاد است، نسخه ی بدیلی برای آن نمی توان یافت . در بهترین حالت ، هر تولیدی در این علوم می تواند مروج افکار مکتبی خاص و مبین شرایط مکانی و زمانی خود باشد و نه بیشتر؛</span> هرچند این وضعیت کمتر رخ می دهد و اندیشمندان این حوزه یا ادعای جهانشمولی دارند و یا معجونی از عقاید پیشینیان خود را ارائه می کنند . ادعاهای جهانشمول رنه دکارت در مورد عقل گرایی، ادعای وجود دست نامرئی آدام اسمیت، ادعای اصالت تجربه ی بی حد و حصر حلقه ی وین و… از یک طرف و تئوری های همه جایی مارکس ، نظریات مخلوط (به لحاظ روش شناسی و فلسفی) جان مینارد کینز و… از سوی دیگر به خطا رفته اند.</p>

<blockquote>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”http://makasebonline.ir/main/wp-content/uploads/2014/03/JarayanShenasiEqhtesadi-KOLLI.pdf”>دانلود فایل کامل کتاب </a></strong></p>
</blockquote>

    تا کنون نظری ثبت نگردیده است.

http://