این مقاله توسط عبد العلی منصف عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور در اولین همایش آموزش و پژوهش علم اقتصاد ارائه شده است

متن کامل مقاله

    تا کنون نظری ثبت نگردیده است.

http://