متن پیشرو بخشی از سخرانی استیکلیتز هنگام دریافت  جایزه نوبل اقتصاد (به خاطر فعالیت در زمینه اقتصاد اطلاعات) در سال ۲۰۰۱  است که به کمبود ها و کاستی های اقتصاد نئوکلاسیک از منظر اقتصاد تطلاعات می پردازد

بخشی از متن سخرانی

    تا کنون نظری ثبت نگردیده است.

http://