<span style=”color: #0000ff;”><strong>شبکه مفاهیم اقتصادی / مؤلفین علی شکری، علی اصغر قائمی نیا؛مجری مرکز مطالعاتی کوثر/انتشارات بسیج دانشگاه تهران/۱۳۹۰</strong></span>
<p style=”text-align: justify;”>شناخت علم اقتصاد و عوامل موثر در روابط اقتصادی به جهت نقش تعیین کننده اقتصاد در دنیای امروز ضروری است. اقتصاد به عنوان ی کی از اصلی ترین حوزه های تأمین کننده منابع و مصالح کشور نیازمند توجهی ویژه و در خور است و میزان اثرگذاری آن بر سایر حوزه های کلان کشور این نیاز را دوچندان کرده است.</p>
<p style=”text-align: justify;”>علوم اجتماعی بر مبنای نیازهای اجتماعی انسان شکل گرفته است و از این منظر فراگیری آن متعلق به قشر خاصی از جامعه نیست و عمومیت دارد. به ویژه قشر نخبه ی هر جامعه که تصمیمگیران و سیاست گزاران آن در مقاطع و گلوگاه های حساس تار یخی هستند، بدون کسب معرفت کافی در مورد
علوم اجتماعی ممکن است منجر به انحراف مسیر حرکت جامعه شوند و هزینه ها ی سنگین اجتماعی به بار آورند . یکی از مهم ترین این علوم ، علم اقتصاد است که در یک دید کلی به بررسی تعاملات اقتصادی انسانها می پردازد.
<span style=”color: #0000ff;”>تعاریف متعدد و متنوعی در مورد این علم ارائه شدهاست که فصل مشترک تمامی این تعاریف، تعریف زیر است:</span>
<span style=”color: #0000ff;”>علم اقتصاد مطالعه چگونگی استفاده از منابع کم یاب جامعه به منظور تولید کالاها ی با ارزش و توزیع آنها بین افراد مختلف است.</span></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>کتاب “شبکه مفاهیم اقتصادی” تلاشی است با هدف شناخت کلیاتی از علم اقتصاد و روابط جاری اقتصادی دنیا.</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>هدف این نوشتار، رفع دو نیاز عمده دانشجویان بهویژه دانشجویان علوم اجتماعی است:
اولین هدف آشنا یی صحیح دانشجو یان رشته های علوم اجتماعی و علوم انسانی با دانش اقتصاد و گستره مفاهیم آن است ، از ا ین حیث ممکن است برخی مطالب و یا مفاهیم به صورت ابتدا یی و اولیه عنوان شوند؛ ز یرا فرض بر این است که دانشجویان غیراقتصادی علوم اجتماع ی اطلاعی در مورد آن مفهوم مورد نظر ندارند.</p>
<p style=”text-align: justify;”>هدف دوم که بیشتر معطوف به دانشجویان رشته ی اقتصاد است و شامل دانشجویان رشته های دیگر که مطالعات اولیه در زمینه ی اقتصاد داشته اند نیز میشود، ارائه ی رویکرد متفاوت به مفاهیم اقتصادی است .بنابراین در برخی موارد زوایای پنهان یک مفهوم خاص واکاوی میشود تا برای دانشجویان مفید واقع شود.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>با این مقدمه قصد داریم در این مطلب،برخی از کلمان رایج در اقتصاد را تعریف کاملی نماییم تا از اشتباهات رایج در فهم مفاهیم اقتصاد جلوگیری شود.</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”color: #0000ff;”><strong>1) انسان اقتصادی Homo Oeconomicus</strong></span>
انسان در جهان بینی لیبرالیستی دارای ویژگی های فردگرایانه است. در این جهان بینی انسان موجود واحدی است که مالک علی الاطلاق وجود و اموال خویش است، امیالش ، اهداف و ارزش های او را برمی گزیند، عقلش، راه دست یابی به آن اهداف را به خوبی نشان می دهد. موجودی که در شناخت حقیقت تنها به تجربه ی خود تکیه می کند، به پذیرش فرمان های اخلاقی دین، جامعه یا دولت ملزم نیست و تنها از امیال خویش فرمان می پذیرد. در این دیدگاه فرد بدین سبب که هدف های خود را به حکم عقل برگزیند، عاقل نیست؛ بلکه شهوات و تمنیات و بیزاری ها انگیزه ی لازم برای حرکت در سمت معینی را فراهم می آورند و عقل تنها خدمت گر یا برده شهوات است. عقل نمی تواند به ما بگوید که هدفی از هدف دیگر عقلانی تر است. هر هدف یا شی خواستنی، به این دلیل که خواستنی است خوب است، کار عقل این است که چگونگی ارضای خواهش ها، سازش دادن آنها با یکدیگر و با خواهش همان چیز را از سوی دیگران معین کند. از طرف دیگر، کلیه ی افراد به اندازه ی کافی از این استعداد برخوردارند و قادرند منافع خود را به گونه ای موثر دنبال کنند.(میرمعزی؛ دفتر اول، ۱۳۸۸  )</p>
<span style=”color: #0000ff;”><strong>2) مطلوبیت(Utility) </strong></span>

به طور کل ی مطلوبیت عبارت است از نوع ی رضایت ذهنی و روح ی که یک مصرف کننده از مصرف کالاها یا خدماتی به دست می آورد . این مفهوم از آنجا که ذهنی بوده و وابسته به ذهنیات فرد مصرف کننده است غیرقابل انداز ه گیری بوده و تنها همچون ابزاری جهت تشریح رفتار مصرف کننده به عنوان متغیری ترتیبی مورد استفاده قرار میگیرد
<blockquote>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”color: #ff0000;”><strong><a href=”http://makasebonline.ir/main/wp-content/uploads/2014/03/Sabakeye-Mafahim-Eqhtesadi-KOLLI.pdf”><span style=”color: #ff0000;”>دانلود فایل کامل کتاب شبکه مفاهیم اقتصادی</span></a></strong></span></p>
</blockquote>

    تا کنون نظری ثبت نگردیده است.

http://