کلاه انگلیسی

این اثر کوتاه نگاهی به حضور بانک های انگلیس در اقتصاد کشور های اسلامی و نقش آنان در آینده اقتصاد این کشور ها دارد.

کد اشتراک :
اشتراک ویدئو :