اقتصادی

شاید «ما می توانیم» در نظر عده ای تنها یک شعار باشد اما تجلی عزم و اراده امت مسلمان ایران برای استقلال و اعتلای مملکت، در چهارمین دهه انقلاب اسلامی پنهان کردنی نیست.

کد اشتراک :

می توانید به جای عدد 600 در کد عرض دلخواه ویدئو را بر اساس پیکسل واردی کنید

اشتراک ویدئو :