کلاه انگلیسی

این اثر کوتاه نگاهی به حضور بانک های انگلیس در اقتصاد کشور های اسلامی و نقش آنان در آینده اقتصاد این کشور ها دارد.

کد اشتراک :

می توانید به جای عدد 600 در کد عرض دلخواه ویدئو را بر اساس پیکسل واردی کنید

اشتراک ویدئو :