عنوان: بررسی سیر تاریخی نظام سرمایه داری و تبیین ماهیت جهانی شدن اقتصاد

پدید آوردنده: ابوذر نجمی

استاد راهنما: علی طیب نیا

استاد مشاور: علی اصغر سعیدی

مقطع: کارشناسی ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

 تاریخ دفاع: ۱۳۸۶

چکیده:
چکیده: در دنیای جهانی شده امروز نقش و کارکرد اقتصادی کشورها به گونه ای تعیین شده است که تمام کشورها جهت رشد و پیشرفت اقتصادی و ادامه حیات اجتماعی ملزم به پذیرش نقش هایی هستند. این شیوه تقسیم کار بین المللی نه تنها در عرصه بین دول با چالش همراه است حتی در اکثر کشورها در داخل نیز مردم و بنگاه ها و سازمان های غیر دولتی با این شیوه جهانی شدن به شدت مخالفت می کنند. اینجاست که یک سوال اساسی مطرح می شود: چرا علیرغم این همه مخالفت و اعتراض روند جهانی شدن به این صورت خزنده به همچنان ادامه پیدا می کند؟ هدف این رساله، پاسخ به سوال فوق است. در این رساله با بررسی سیر تحول سرمایهداری با نگاهی تاریخی به فرایند تکوین در نهادهای نظام سرمایهداری پرداخته شده و به چگونگی شکل گیری عوامل ساختاری دوره کنونی پرداخته شده است. با تناظر متقابل سه گروه از نظریات در خصوص تبیین ماهیت دوره کنونی، به نظر می رسد دوره کنونی – جهانی شدن – گذار از دوران مدرن و سرمایهداری به یک مرحله جدید در تاریخ حیات اجتماعی بشر است.

    تا کنون نظری ثبت نگردیده است.

http://