بررسی انتقادی تئوری نئوکلاسیکی رفتار مصرف کننده با نگرشی به ارزشهای اسلامی

دانشجو:اصغر شاه مرادی

دانشگاه امام صادق

استاد راهنما: دکتر جعفر عبادی

استاد مشاور:حجت السلام دری نجف آبادی

سال دفاع:۱۳۷۸

چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی انتقادی تئوری نئوکلاسیکی رفتار مصرف کننده با نگرشی به ارزشهای اسلامی است. ایده تحقیق حاضر در بررسی رفتار مصرف کننده مسلمان بر این استوار است که اصولا” تابع مطلوبیت این فرد گسترده تر از تابع مطلوبیت در تئوری مرسوم است. در تابع مطلوبیت علاوه بر مصارف فرد از کالاها و خدمات مصارف دیگران و رضایت خداوند نیز قرار دارد. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام شده، مشتمل بر پنج فصل می باشد. فصل اول، اختصاص به روش شناسی علم اقتصاد دارد. در فصل دوم، اقتصاد نئوکلاسیکی مورد بررسی قرار می گیرد. فصل سوم به تئوری نئوکلاسیکی رفتار مصرف کننده می پردازد. فصل چهارم، تئوری نئوکلاسیکی رفتار مصرف کننده را مورد انتقاد قرار می دهد. نهایتا” فصل پایانی به بررسی رفتار مصرف کننده مسلمان اختصاص دارد. براساس یافته های تحقیق، در قالب تئوری نئوکلاسیک، مصرف کننده با یکسری فروض که در قالب انسان عقلایی بیان می شود، چنان رفتار می نماید که همواره به دنبال مقادیر بیشتر از کالاها و خدمات است. فرآیند تصمیم گیری بر اساس حاکمیت مصرف کننده چنان تنظیم می شود که در صورت عدم پیشینه سازی تابع مطلوبیت که در برگیرنده سلایق و آمال مصرف کننده است، فرد به عنوان انسان غیر عقلایی مطرح می شود. نقد ارائه شده در این تحقیفق، براین اساس استوار است که اولا” تئوری نئوکلاسیکی مصرف کننده خود دارای بار ارزشی است، پس می توان مفاهیم ارزشی اسلام، را نیز وارد مجموعه تئوری نمود و یک تئوری جدید ارائه کرد. ثانیا” می توان انسان عقلایی را جامع تر دید و آنرا چنان ترسیم کرد که علاوه بر آنکه در چهارچوب تئوری نئوکلاسیکی بگنچد، بتواند ارزشهای اسلامی را نیز رعایت نماید.تئوری حاضر بحث می کند که بر اساس یکسری اصول موضوعه که از متون دینی استخراج می شوند، تابع مطلوبیت فرد مسلمان علاوه بر مصرف کالاها و خدمات، مطلوبیت سایر افراد و نیز رضایت خداوند را شامل می شود. مصرف کننده مسلمان با توجه به درجه ایمان و رضایت خداوند که به صورت متغیری در تابع مطلوبیت تعریف می شود در سطحی از رضایتمندی خداوند قرار می گیرد. او سپس در آن سطح با تابع مطلوبیتی به هم پیوسته روبرو خواهد شد. در این تابع مطلوبیت به هم پیوسته علاوه بر مصرف خود، مصارف سایرین نیز وجود دارد و فرد مسلمان این تابع جدید را با توجه به قید درآمدی ماگزیمم می کند. با فرآیند پیشینه سازی به تابع تقاضای فرد از کالا خواهیم رسید که به قیمت کالای درآمد فرد، قیمت سایر کالاها و مصارف سایرین از کالای مورد نظر بستگی دارد. تابع تقاضای بدست آمده حالت کلی و عمومی تابع تقاضای نئوکلاسیکی است و می توان این نتیجه را بیان کرد که تئوری نئوکلاسیکی رفتار مصرف کننده حالت خاص تئوری مطرح شده توسط این تحقیق است.

 

علاقه مندان می توانندبا مراجعه به لینک زیر  و بعد از سرچ عنوان پایان نامه متن را مشاهده نمایید

لینک مشاهده متن کامل پایان نامه 

    تا کنون نظری ثبت نگردیده است.

http://