ر این جا قست داریم یکیی از پایان نامه های با ارزش در حوزه اقتصاد را معرفی نماییم

این پایان نامه که به همت جناب اقای موسوی دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه بهشتی تالیف و تنظیم شده است به موضوع بسیار مهم مصرف از دیدگاه اسلام پرداخت است

جناب آقای موسوی پایان نامه خود را در چهار فصل دسته بندی کرده اند که به اختصار هر کدام از فصول توضیحی داده می شود

در فصل اول  بعد از بیان اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر، به بیان مسأله، اهداف و حدود موضوع پژوهش پرداخته شده است در فصل دوم نظریات مصرف در علم اقتصاد مورد بررسی و نقد قرار میگیرد. ابتدا نظریه مصرف دردوره کلاسیک و نئوکلاسیک از اسمیت تا کینز و آنچه که از آن تحت عنوان نظریه رفتار مصرفی یاد می شود مورد بررسی قرار میگیرد. فصل سوم  به طور کلی به مرور مطالعات نظری در باب موضوع تحقیق پرداخته خواهد شد. بدین ترتیب کلیه متون و مقالات مرتبط با نظریه مصرف در اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار میگیرد. هم چنین در این فصل کلیه پژوهشهایی که به هر نحو ممکن به بحثی انتقادی نسبت به نظریه مصرف در علم اقتصاد دامن زدهاند مدنظر قرار میگیرد در فصل چهارم و آخر مقدمات تمهید نظریه مصرف در اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار میگیرد.

لازم به ذکر است استاد راهنما و استاد مشاور پایان نامه جناب آقای موسوی به ترتیب دکتر صمصامی و دکتر داودی از دانشگاه شهید بهشتی بوده اند

علاقه مندان جهت مطالعه کامل این پژوهش ارزش مند در حوزه مصرف می توانند فصول این پایان نامه را از لینک های زیر دانلود کنند

معرفی و چکیده

فهرست

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

منابع

    تا کنون نظری ثبت نگردیده است.

http://