نویسنده: رضاعلی احمدی

مقطع: کارشناسی ارشد

رشته گرایش: معارف اسلامی و اقتصاد

دانشگاه: امام صادق (ع)

استاد راهنما: محمد حسین تمدن

استاد مشاور: اسداله فرزین وش

تاریخ دفاع: ۱۳۷۷

چکیده:

هدف از نگارش این پایان نامه بررسی مفهوم عدالت اجتماعی از دیدگاه هایک است . تحقیق حاضر که به روش تاریخی – توضصیفی و کتابخانه ای انجام گرفته مشمتمل بر چهار فصل است . در فصل اول با بیان سیر مفهوم عدالت در تاریخ ابتدا در گفتار اول فلاسفه باستانی چون افلاطون و ارسطو و سپس گفتار دوم عدالت در قرون وسطی بیان می گردد در گفتار سوم عدالت در دوره رنسانس و در گفتار چهارم عدالت در عصر جدید بیان می گردد در آخر عدالت و سیر سوسیالیسم در گفتار پنجم بیان شده است در فصل دوم به بررسی مبانی فلسفی ، حقوقی ، سیاسی و اقتصادی هایک پرداخته می شود بسیاری از مطالب این بخش در درک نظریه هایک دباره عدالت اجتماعی مفید و ضروری است فصل سوم به نظریات هایک در مورد عدالت اجتماعی اختصاص یافته است هایک طی این فصل عدالت اجتماعی را مفهومی غیر قابل تعریف و توخالی می داند و آن را وسیله ای در دست سیاست بازان می بیند که با آن به فریب توداه پردازند هایک ، عدالت را خصیصه مربوط به رفتار انسانی می داند و بیلان می دارد که دقت در کلام ایجاب می کند که صفات عادلانه و ناعادلانه را تنها به رفتار انسان و افراد اطلاق کنیم و طی این فصل بزرگترین دستاورد تمدن غرب را آزادیهای فردی دانسته و معتقد است که عدالت اجتماعی مستلزم دخالت اقتدار مرکزی و تحدید و تهدید آزادیهای فردی است در فصل چهارم به تفصیل به نظریات جان رالز درباره عدالت پرداخته شده است رالز در درون سنت لیبرالیسم قراردارد و می کوشد تا عدالت را در کنار آزادی بنشاند . شیوه بحث رالز ، شیوه ای نو در طرح مباخحث سیاسی بوده است او از رویکردش به اصول عدالت به عنوان رویکردی عقلانی دفاع می کند و کنار هم نهادن نظریات هایک و رالز تقابل آنها را در درون نسبت لیبرالیسم ، نشان می دهد بر اساس نتایج حاصل از تحقیق هایک با دیدی بد بینانه به اصطلاح عدالت اجتماعی نظر می کند ، به اعتقاد او، عدالت اجتماعی مفهومی مبهم و توخالی است و تنها وسیله ای در دست سیاست بازان برای فریب توده های مردم می باشد دیدگاه او درباره عدالت اجتماعی بر مبانی فلسفی ، سیاسی و حقوقی او مبتنی است او عدالت را تنها صفت افعال فردی می داند و معتقد است که برای شکل گیری یک نظم خود جوش باید رفتار عادلانه را پذیرفت .

    تا کنون نظری ثبت نگردیده است.

http://