گزارشی از سخرانی استاد گرانقدر مسعود درخشان با موضوع حمله فرهنگی به اقتصاد مقاومتی که در دانشگاه امام صادق ایراد گردیده و در ماهنامه سوره آب ان و آذر ماه ۱۳ شماهر ۶۵-۶۴ چاپ گردیده  است

    تا کنون نظری ثبت نگردیده است.

http://