سکولاریسم در عرص ههای مختلفی ظهور وب روز داشته وا ثرگذار بوده است. از عرص ههای سیاسی گرفته تا مناسبات اقتصادی و فرهنگی، از باور و ایمان گرفته تا دانش و ساختارها و نهادها.شاید یکی از بهترین را ههای درک تمای ز یک پدیده با ماهیت سکولاریستی با یک پدیده با ماهیت دینی، مقایسه آ نها در دو برهه ی متفاوت تاریخی است.

آنچه می خوانیدبرگرفته از سلسله جلساتی است که استاد برجسته کشورمان، دکتر مسعود
درخشان، به مقایسه تطبیقی ظهور اقتصاد و چگونگی مناسبات اقتصادی و تمایزات و تفاو تهای تفکر اقتصادی در تمدناسلامی و در غرب، از دوران رنسانس تاکنون، پرداخته اند

لینک دانلود مقاله

لازم به ذکر است ان مقاله در ماهنامه سوره اندیشه  شماره ۵۰-۵۱چاپ گردیده است

    تا کنون نظری ثبت نگردیده است.

http://