یکی از موضوعات مهم و پیچیده در اقتصاد به ویژه اقتصاد اسلامی موضوع ربا و بهره است در حالی که برخی اقتصاددانان چون «هارود» یافت می‌شوند که حقیقت «بهره» را افسانه‌ای بیش ندانسته و می‌گویند: «بهره پدیده‌ای است که صرفاً از اراده دو گروه وام دهنده و وام‌گیرنده سرچشمه می‌گیرد و عینیتی ندارد، همانند خیلی از حقایق ذهنی که هیچ حقیقتی ندارند اما ذهن آنها را به حقیقت تبدیل می‌کند». به اعتقاد اکثر اقتصاددانان نظام سرمایه‌داری، اقتصادی که در آن، «بهره» نباشد، مبتلی به تناقض درونی بوده در کوتاه مدت کارایی و در بلند مدت، حیات خود را از دست می‌دهد.

این مقاله توسط سید عباس موسویان در همایش اقتصاد اسلامی و توسعه, ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت‌ ۱۳۸۷ ارایه شده است

دانلود فایل مقاله

    تا کنون نظری ثبت نگردیده است.

http://