دکتر فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه  علامه است.

وی مقاله پیش روی را در اولین همایش دستاوردهای آموزشی و پژوهشی علم اقتصاد در ایران ارائه داده است.

لینک دانلود مقاله

    تا کنون نظری ثبت نگردیده است.

http://