علی جباری استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)  در این باب اذعان می کند:نگاهی اجمالی به تاریخچه و ماهیت علم اقتصاد نئوکلاسیک نشان می‌دهد که اصول موضوعه «پیروی از نفع شخصی» و «حداکثر کردن» آن، نقشی اساسی در این علم ایفا می‌کنند. بر این اساس، رفتار اقتصادی انسان فقط در صورتی عقلایی قلمداد می‌شود که بر اساس این دو اصل شکل گرفته باشد. هرچند ایده خودگروی(یا پیروی از نفع شخصی) به دوران یونان باستان بر می‌گردد، این نگرش به طور عمده در قرن‌های هفدهم و هجدهم توسط توماس هابز با ساختاری جدید در ادبیات اقتصادی مطرح شده است. از این‌رو، تحقیق حاضر از بررسی دوران اولیه صرف‌نظر می‌کند و به بررسی نظر هابز در مورد پیروی از نفع شخصی می‌پردازد

متن مقاله

    تا کنون نظری ثبت نگردیده است.

http://