<p dir=”RTL” style=”text-align: justify;”>تاریخ اندیشه اقتصادی عنوان کتابی است که چندی پیش توسط نشر مرکز منتشر شد. این کتاب را دو اقتصاددان آمریکایی به نام وارن.جی.سیموئلز و استیون جی. مِدِما نوشته‌اند و محمد حسین وقار ترجمه‌اش کرده است.</p>
<p dir=”RTL” style=”text-align: justify;”>موضوع این کتاب همان‌گونه که از نامش پیداست، مبانی فکری علم اقتصاد و تحلیل شکل‌گیری اندیشه اقتصادی از زمان یونان باستان تا اواسط قرن نوزدهم است.  این بررسی تاریخی با ارسطو به عنوان مهم‌ترین نظریه‌پرداز اقتصادی در روزگار باستان آغاز می‌شود و تا اقتصاددانان قرن بیستم ادامه می‌یابد.</p>
<p dir=”RTL” style=”text-align: justify;”>آن گونه که در پانویس مترجم بر مقدمه مؤلفان آمده است نسخه انگلیسی کتاب یک جلدی است اما نسخه فارسی آن برای جلوگیری از حجیم شدن، دو جلدی شده است. کتاب مورد بحث ما جلد اول است که از ارسطو تا جان استوارت میل فیلسوف و اقتصاددان انگلیسی قرن نوزدهم را در بر می‌گیرد. اثر حاضر در دو بخش کلّی تدوین‌شده که در بخش اوّل، اندیشه پیشاکلاسیک و اندیشمندان این دوره بررسی می‌شوند و بخش دوم، به مکتب کلاسیک اختصاص دارد.</p>
<p dir=”RTL” style=”text-align: justify;”>کتاب مصوّر است و در هر قسمت که به معرفی اقتصاددانان می‌پردازد از تصاویر آن‌ها نیز استفاده می‌کند.کتاب به زبان روان و روش تحلیلی نگاشته شده است و محمد حسین وقار ترجمه‌ای دل‌نشین برای آن انجام داده است. هدف کلّی کتاب، جمع‌آوری گزیده‌ای از آثار اندیشمندان حوزه اقتصاد در ادوار مختلف تاریخی از پیش از میلاد تا سده نوزدهم است. در هر قسمت پس از معرفی اجمالی هر اندیشمندان افکار و اندیشه‌های او مورد بررسی قرارگرفته است.</p>
<p dir=”RTL” style=”text-align: justify;”> بسیاری از متفکرانی که آراء اقتصادی ایشان در این کتاب آمده از بزرگان علم اقتصاد هستند و در دیگر کتاب‌های تاریخ عقاید اقتصادی از آنان یاد شده است.  اما در این کتاب نام‌هایی دیده می‌شود که دیگران یا اساساً آن را نادیده گرفته‌اند یا به اجمال از آنان یاد کرده‌اند. مثلاً نقطه عزیمت بیشتر کتاب‌های تاریخ اندیشه اقتصادی، آدام اسمیت، اقتصاددان اسکاتلندی قرن هیجده‌ام و یا حداکثر مرکانتلیست‌های قرن شانزدهم میلادی است. تنها برخی از کتاب‌های تاریخ عقاید اقتصادی نقطه آغاز مباحث خود را  «اقتصاد یونانی-رومی» قرار داده‌اند. یکی از محاسن کتاب پرداختن به همین اقتصاددانان و اندیشمندان  کمتر شناخته‌شده است. این اقتصاددانان عبارت‌اند از ویلیام پتی اقتصاددان انگلیسی قرن هفدهم، ریشار کانتیون اقتصاددان ایرلندی در قرون هفده و هیجده و برنارد مندویل پزشک هلندی قرون هفده و هیجده.</p>
<p dir=”RTL” style=”text-align: justify;”> اهمیت ویلیام پتی در این است که جزو نخستین تجربه گرایانِ متأثر از فرانسیس بیکن است. او همچنین نخستین رساله را درباره مالیه عمومی نوشت و در خلال آن مالیات و عوارض را به صورت مدون وارد متون اقتصادی کرد. اهمیت کانتیون نیز در توصیف بدیع وی از مفهوم ارزش است که بر مفهوم بازار نزد کلاسیک‌های قرن نوزدهم و نظریه ارزش کارِ کارل مارکس اثر گذاشت . اهمیت کار مندویل نیز در تمثیل زنبورهای عسل نهفته است. مندویل اقتصاددان نبود اما در شعری به نام «زنبوران عسل: رذیلت‌های شخصی،منافع عمومی» داستان شهری را بازگو می‌کند که اعضایش با خودخواهی تمام در پی منافع خویش می‌روند اما همین خودخواهی همگانی موجب افزایش ثروت و خیر عمومی می‌شود.</p>
<p dir=”RTL” style=”text-align: justify;”>بخش اول کتاب به اندیشه‌های پیشاکلاسیک اختصاص دارد. در این قسمت از کتاب به بررسی متفکران و اندیشه‌های پیش از ظهور اقتصاد کلاسیک پرداخته شده است. این قسمت از تاریخ اندیشه‌های اقتصادی معمولاً در کتب تاریخ عقاید مغفول مانده است. یعنی یا به طور بسیار اجمالی مورد بررسی قرارگرفته یا به طور کامل حذف‌شده. اما در این کتاب حجم مناسبی از مطالب به این متفکران اختصاص داده شده است.</p>
<p dir=”RTL” style=”text-align: justify;”>سرآغاز مطالب این بخش معرفی ارسطو به عنوان نخستین اندیشمندی است که به بیان نظرات و اندیشه‌های اقتصادی پرداخته است.  دومین اندیشمندی که در این بخش به آن پرداخته شده است توماس آکویناس قدیس است. او در آثار خود کوشیده است تا آموزه‌های کتاب مقدس را با آرای ارسطو تطبیق و تلفیق کند. او نیز مانند یونانیان قبل از خود نظریه  اقتصادی منسجمی مطرح نکرد بلکه آرای اقتصادی او تنها جنبه‌ای از فلسفه اخلاق بود.</p><p dir=”RTL” style=”text-align: justify;”>تاریخ اندیشه اقتصادی عنوان کتابی است که چندی پیش توسط نشر مرکز منتشر شد. این کتاب را دو اقتصاددان آمریکایی به نام وارن.جی.سیموئلز و استیون جی. مِدِما نوشته‌اند و محمد حسین وقار ترجمه‌اش کرده است.</p>
<p dir=”RTL” style=”text-align: justify;”>موضوع این کتاب همان‌گونه که از نامش پیداست، مبانی فکری علم اقتصاد و تحلیل شکل‌گیری اندیشه اقتصادی از زمان یونان باستان تا اواسط قرن نوزدهم است.  این بررسی تاریخی با ارسطو به عنوان مهم‌ترین نظریه‌پرداز اقتصادی در روزگار باستان آغاز می‌شود و تا اقتصاددانان قرن بیستم ادامه می‌یابد.</p>
<p dir=”RTL” style=”text-align: justify;”>آن گونه که در پانویس مترجم بر مقدمه مؤلفان آمده است نسخه انگلیسی کتاب یک جلدی است اما نسخه فارسی آن برای جلوگیری از حجیم شدن، دو جلدی شده است. کتاب مورد بحث ما جلد اول است که از ارسطو تا جان استوارت میل فیلسوف و اقتصاددان انگلیسی قرن نوزدهم را در بر می‌گیرد. اثر حاضر در دو بخش کلّی تدوین‌شده که در بخش اوّل، اندیشه پیشاکلاسیک و اندیشمندان این دوره بررسی می‌شوند و بخش دوم، به مکتب کلاسیک اختصاص دارد.</p>
<p dir=”RTL” style=”text-align: justify;”>کتاب مصوّر است و در هر قسمت که به معرفی اقتصاددانان می‌پردازد از تصاویر آن‌ها نیز استفاده می‌کند.کتاب به زبان روان و روش تحلیلی نگاشته شده است و محمد حسین وقار ترجمه‌ای دل‌نشین برای آن انجام داده است. هدف کلّی کتاب، جمع‌آوری گزیده‌ای از آثار اندیشمندان حوزه اقتصاد در ادوار مختلف تاریخی از پیش از میلاد تا سده نوزدهم است. در هر قسمت پس از معرفی اجمالی هر اندیشمندان افکار و اندیشه‌های او مورد بررسی قرارگرفته است.</p>
<p dir=”RTL” style=”text-align: justify;”> بسیاری از متفکرانی که آراء اقتصادی ایشان در این کتاب آمده از بزرگان علم اقتصاد هستند و در دیگر کتاب‌های تاریخ عقاید اقتصادی از آنان یاد شده است.  اما در این کتاب نام‌هایی دیده می‌شود که دیگران یا اساساً آن را نادیده گرفته‌اند یا به اجمال از آنان یاد کرده‌اند. مثلاً نقطه عزیمت بیشتر کتاب‌های تاریخ اندیشه اقتصادی، آدام اسمیت، اقتصاددان اسکاتلندی قرن هیجده‌ام و یا حداکثر مرکانتلیست‌های قرن شانزدهم میلادی است. تنها برخی از کتاب‌های تاریخ عقاید اقتصادی نقطه آغاز مباحث خود را  «اقتصاد یونانی-رومی» قرار داده‌اند. یکی از محاسن کتاب پرداختن به همین اقتصاددانان و اندیشمندان  کمتر شناخته‌شده است. این اقتصاددانان عبارت‌اند از ویلیام پتی اقتصاددان انگلیسی قرن هفدهم، ریشار کانتیون اقتصاددان ایرلندی در قرون هفده و هیجده و برنارد مندویل پزشک هلندی قرون هفده و هیجده.</p>
<p dir=”RTL” style=”text-align: justify;”> اهمیت ویلیام پتی در این است که جزو نخستین تجربه گرایانِ متأثر از فرانسیس بیکن است. او همچنین نخستین رساله را درباره مالیه عمومی نوشت و در خلال آن مالیات و عوارض را به صورت مدون وارد متون اقتصادی کرد. اهمیت کانتیون نیز در توصیف بدیع وی از مفهوم ارزش است که بر مفهوم بازار نزد کلاسیک‌های قرن نوزدهم و نظریه ارزش کارِ کارل مارکس اثر گذاشت . اهمیت کار مندویل نیز در تمثیل زنبورهای عسل نهفته است. مندویل اقتصاددان نبود اما در شعری به نام «زنبوران عسل: رذیلت‌های شخصی،منافع عمومی» داستان شهری را بازگو می‌کند که اعضایش با خودخواهی تمام در پی منافع خویش می‌روند اما همین خودخواهی همگانی موجب افزایش ثروت و خیر عمومی می‌شود.</p>
<p dir=”RTL” style=”text-align: justify;”>بخش اول کتاب به اندیشه‌های پیشاکلاسیک اختصاص دارد. در این قسمت از کتاب به بررسی متفکران و اندیشه‌های پیش از ظهور اقتصاد کلاسیک پرداخته شده است. این قسمت از تاریخ اندیشه‌های اقتصادی معمولاً در کتب تاریخ عقاید مغفول مانده است. یعنی یا به طور بسیار اجمالی مورد بررسی قرارگرفته یا به طور کامل حذف‌شده. اما در این کتاب حجم مناسبی از مطالب به این متفکران اختصاص داده شده است.</p>
<p dir=”RTL” style=”text-align: justify;”>سرآغاز مطالب این بخش معرفی ارسطو به عنوان نخستین اندیشمندی است که به بیان نظرات و اندیشه‌های اقتصادی پرداخته است.  دومین اندیشمندی که در این بخش به آن پرداخته شده است توماس آکویناس قدیس است. او در آثار خود کوشیده است تا آموزه‌های کتاب مقدس را با آرای ارسطو تطبیق و تلفیق کند. او نیز مانند یونانیان قبل از خود نظریه  اقتصادی منسجمی مطرح نکرد بلکه آرای اقتصادی او تنها جنبه‌ای از فلسفه اخلاق بود.</p>

    تا کنون نظری ثبت نگردیده است.

http://