<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-size: 13px;”>کتاب بزرگان اقتصاد به قلم  </span>رابرت هایلبرونر / ترجمه احمد شهسا و توسط انتشارات علمی وفرهنگی  در سال ۱۳۷۰راونه بازار شده است و در سال ۱۳۸۷ به چاپ سوم رسید</p>
<p style=”text-align: justify;”>این کتاب  زندگی نامه مردان انگشت شماری است با شهرتی شگفت انگیز.انان،بامعیارهای کتابهای تاریخ دبستانی مدانی هستند بی  اهمیت و بی نام و نشان : هیچ لشگری را رهبری نکرده اند ، کسی را به سوی مرگ نفرستاده اند، بر هیچ امپراطوری حکم نرانده اند ، فقط در تصمیمات تاریخ ساز سهمی کوچک بر عهد ه گرفته اند .</p>
<p style=”text-align: justify;”>عنوان اصلی کتاب  The Worldly Philosophers  به معنی فیلسوفان دنیوی توسط هایبرونر نام گزاری شده است منتهی در ترجمه آن</p>
<p><img class=”alignleft wp-image-3311″ alt=”400000000000000326915_s4″ src=”http://makasebonline.ir/main/wp-content/uploads/2013/12/400000000000000326915_s4.jpg” width=”196″ height=”300″ /></p>
<p style=”text-align: justify;”>به فارسی یه بزرگان اقتصاد تعبیه شده است</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>سر فصل ها</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>بخش اول:مقدمه</p>
<p style=”text-align: justify;”>بخش دوم:انقلاب اقتصادی</p>
<p style=”text-align: justify;”>بخش سوم:دنیای شگفت انگیز ادام اسمیت</p>
<p style=”text-align: justify;”>بخش چهارم:دیدگاه های تیره وتار مالتوس و ریکاردو</p>
<p style=”text-align: justify;”>بخش پنجم:رویاهای سوسیالیستهای ارمان گرا</p>
<p style=”text-align: justify;”>بخش ششم:نظام نرمش نا پذیر کارل مارکس</p>
<p style=”text-align: justify;”>بخش هفتم:عصر ویکتوریاودنیایی زیر زمینی اقتصادیات</p>
<p style=”text-align: justify;”>بخش هشتم:جامعه وحشی تور ستین وبلن</p>
<p style=”text-align: justify;”>بخش نهم:نو اوریهای جان مینارد کینز</p>
<p style=”text-align: justify;”>بخش دهم:دنیای نوین</p>
<p style=”text-align: justify;”>این اثر زندگی نامه تعدادی از مردان است که به ظاهر اهمیت چندانی نداشته اند، اما در حقیقت آنان کسانی بودند که روح و اندیشه انسان های جامعه را در اختیار گرفتند و قدرتی بیش از شمشیر و اقتدار سلطنت داشتند. بخش یازدهم:فراسوی انقلاب اقتصادی</p>

    تا کنون نظری ثبت نگردیده است.

http://