زندگی‌نامه

او متولد شهر نیویورک است و تمام تحصیلات خود را در دانشگاه کلمبیا طی کرده‌است کتاب معروف او نظریه نظام جهانی است که به نه زبان زنده برگردانده شده‌است او نقش مهمی برای دولت‌ها قایل نیست و مبارزه طبقاتی را در اندیشه‌هایش نادیده می‌گیرد او در اسفند سال ۱۳۹۲ به ایران آمد و در دانشگاه تهران سخنرانی کرد.

سفر به ایران

ایمانوئل والرشتاین در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۲ به دعوت انجمن جامعه‌شناسی ایران و همچنین انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، برای یک سفر یک هفته‌ای به ایران آمد. وی سخنرانی‌هایی در دانشگاه‌های تهران و شیراز داشت.

آثار

 • ۱۹۶۱: Africa, The Politics of Independence. New York: Vintage Books.
 • ۱۹۶۴: The Road to Independence: Ghana and the Ivory Coast. Paris & The Hague: Mouton.
 • ۱۹۶۷: Africa: The Politics of Unity. New York: Random House.
 • ۱۹۶۹: University in Turmoil: The Politics of Change. New York: Atheneum Books|Atheneum.
 • ۱۹۷۲ (with Evelyn Jones Rich): Africa: Tradition & Change. New York: Random House.
 • ۱۹۷۴: The Modern World-System, vol. I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York/London: Academic Press.
 • ۱۹۷۹: The Capitalist World-Economy. Cambridge: Cambridge University Press.
 • ۱۹۸۰: The Modern World-System, vol. II: Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600-1750. New York: Academic Press.
 • ۱۹۸۲ (with Terence K. Hopkins et al.): World-Systems Analysis: Theory and Methodology. Beverly Hills: Sage.
 • ۱۹۸۲ (with Samir Amin, Giovanni Arrighi and Andre Gunder Frank): Dynamics of Global Crisis. London: Macmillan Publishers.
 • ۱۹۸۳: Historical Capitalism. London: Verso.
 • ۱۹۸۴: The Politics of the World-Economy. The States, the Movements and the Civilizations. Cambridge: Cambridge University Press.
 • ۱۹۸۶: Africa and the Modern World. Trenton, NJ: Africa World Press.
 • ۱۹۸۹: The Modern World-System, vol. III: The Second Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730-1840’s. San Diego: Academic Press.
 • ۱۹۸۹ (with Giovanni Arrighi and Terence K. Hopkins): Antisystemic Movements. London: Verso.
 • ۱۹۹۰ (with Samir Amin, Giovanni Arrighi and Andre Gunder Frank): Transforming the Revolution: Social Movements and the World-System. New York: Monthly Review Press.
 • ۱۹۹۱ (with Étienne Balibar): Race, Nation, Class: Ambiguous Identities. London: Verso.
 • ۱۹۹۱: Geopolitics and Geoculture: Essays on the Changing World-System. Cambridge: Cambridge University Press
 • ۱۹۹۱: Unthinking Social Science: The Limits of Nineteenth Century Paradigms. Cambridge: Polity.
 • ۱۹۹۵: After Liberalism. New York: New Press.
 • ۱۹۹۵: Historical Capitalism, with Capitalist Civilization. London: Verso.
 • ۱۹۹۸: Utopistics: Or, Historical Choices of the Twenty-first Century. New York: New Press.
 • ۱۹۹۹: The End of the World As We Know It: Social Science for the Twenty-first Century. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • ۲۰۰۱: Democracy, Capitalism, and Transformation. Documenta 11, Vienna, March 16, 2001.
 • ۲۰۰۳: Decline of American Power: The U.S. in a Chaotic World. New York: New Press.
 • ۲۰۰۴: The Uncertainties of Knowledge. Philadelphia: Temple University Press.
 • ۲۰۰۴: World-Systems Analysis: An Introduction. Durham, North Carolina: Duke University Press.
 • ۲۰۰۴: Alternatives: The U.S. Confronts the World. Boulder, Colorado: Paradigm Press.
 • ۲۰۰۶: European Universalism: The Rhetoric of Power. New York: New Press.
 • ۲۰۱۱: The Modern World-System, vol. IV: Centrist Liberalism Triumphant, 1789–۱۹۱۴. Berkeley: University of California Press.

  تا کنون نظری ثبت نگردیده است.

http://