نگاهی متفاوت در علت یابی کاستی های نظام آموزشی

فرمالیسم به جان نظام تعلیم و تربیت افتاده است!

سرمایه‌های انسانی، مهم‌ترین‌ دارایی یک ملت است و همه باید از فرصت‌های برابر برای رشد و شکوفایی فردی بهره‌مند شوند. نباید به صورت گلخانه‌ای تعداد اندکی تحت حمایت قرار گیرند و خیل عظیمی از استعدادهای نامکشوف در کشتی بحران‌زده مدارس معمولی هدر روند.

مصاحبه ای با دکتر پیغامی پیرامون اولیت ها و اولویت های اقتصاد ایران

چه آینده‌ای در انتظار اقتصاد ایران است؟

زاویه دید عرف به اقتصاد و پیشرفت ، رویکرد قدیمی اقتصاد های رسیده به توسعه است. امروز و در این جغرافیای اقتصادی و سیاسی مولفه دانش بنیان بودن اقتصاد امری مهم و موثر در اقتصادی نظیر اقتصاد ایران است. در این مصاحبه ، دکتر پیغامی در سال 1392 در این زمینه بیاناتی پیرامون دیدگاه جدید و سنتی به اقتصاد خصوصا اقتصاد ایران مطرح می فرمایند.

مصاحبه ای با دکتر پیغامی پیرامون اولیت ها و اولویت های اقتصاد ایران

چه آینده‌ای در انتظار اقتصاد ایران است؟

زاویه دید عرف به اقتصاد و پیشرفت ، رویکرد قدیمی اقتصاد های رسیده به توسعه است. امروز و در این جغرافیای اقتصادی و سیاسی مولفه دانش بنیان بودن اقتصاد امری مهم و موثر در اقتصادی نظیر اقتصاد ایران است. در این مصاحبه ، دکتر پیغامی در سال 1392 در این زمینه بیاناتی پیرامون دیدگاه جدید و سنتی به اقتصاد خصوصا اقتصاد ایران مطرح می فرمایند.